नाझुक नाती

नाती किती नाझुक असतात, ह्याची जाणीव, आज परत एकदा झाली। चुकीचे शब्द, चुकीच्या प्रकारे, चुकीच्या वेळी जिभेवरून सरकली आणी, एका क्षणांत मने घायाळ झाली। अम्मा म्हणे: “एक घाव दोन तुकडे कर्ण, फारसा कठीण नसता, पण, मन जोडुन ठेवणं, मात्र भरपूर अवघड असतं। म्हणुनच, ते जवाबदारीने निभावायला लागतं।” नाहीतर मग, समजुतीच आणी आपलं वाकडं, आजच्या सारखं…

Sparkie

You haven’t fully understood unconditional love until you’ve been adopted by a dog